ความเป็นมา

   สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และสำหรับในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาชีววิทยา เพื่อให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. จึงมีมติให้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก 2 สาขาที่เหลือ คือ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์


ความเป็นมาในสาขาคอมพิวเตอร์

สำหรับในสาขาคอมพิวเตอร์ มีการจัดการแข่งขันมาแล้ว 10 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นการจัดการแข่งขันในระดับชาติเป็นครั้งที่ 11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558


สำหรับเกียรติประวัติในการจัดการแข่งขันในครั้งก่อนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีลำดับการจัดการแข่งขันดังนี้
ครั้งที่ ช่วงเวลาจัดงาน ชื่ออย่างเป็นทางการ ตราสัญลักษณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 20 เมษายน 2548
ถึง
23 เมษายน 2548
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1
The First POSN Olympiad in Informatics 2005 (1st POSN – OI 2005)
N/A คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2 19 เมษายน 2549
ถึง
22 เมษายน 2549
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2
The Second POSN Olympiad in Informatics 2006 (2nd POSN – OI 2006)
N/A ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
3 1 พฤษภาคม 2550
ถึง
4 พฤษภาคม 2550
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3
The Third POSN Olympiad in Informatics 2007 (3rd POSN – OI 2007)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4 29 เมษายน 2551
ถึง
2 พฤษภาคม 2551
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4
The Fouth POSN Olympiad in Informatics 2008 (4th POSN – OI 2008)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
5 4 พฤษภาคม 2552
ถึง
7 พฤษภาคม 2552
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5
The Fifth Thailand Olympiad in Informatics 2009 (5th – TOI 2009)
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
6 3 พฤษภาคม 2553
ถึง
7 พฤษภาคม 2553
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6
The Sixth Thailand Olympiad in Informatics 2010 (6th – TOI 2010)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
7 3 พฤษภาคม 2554
ถึง
7 พฤษภาคม 2554
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7
The Seventh Thailand Olympiad in Informatics 2011 (7th – TOI 2011)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
8 14 พฤษภาคม 2555
ถึง
18 พฤษภาคม 2555
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
The Eighth Thailand Olympiad in Informatics 2012 (8th – TOI 2012)
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
9 7 พฤษภาคม 2556
ถึง
10 พฤษภาคม 2556
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9
The Ninth Thailand Olympiad in Informatics 2013 (9th – TOI 2013)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 6 พฤษภาคม 2557
ถึง
9 พฤษภาคม 2557
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
The Tenth Thailand Olympiad in Informatics 2014 (10th – TOI 2014)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 2 มิถุนายน 2558
ถึง
5 มิถุนายน 2558
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
The Eleventh Thailand Olympiad in Informatics 2015 (11th – TOI 2015)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ร่วมกับ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง